Zastupovanie
Zastupovanie v colnom konaní

- okamžité prepustenie tovaru do volného obehu v EU
- úhrada coného dlhu a poskytovanie záruk za colný dlh
- zisťovanie aktuálnych dovozných kôt pre jednotlivé druhy tovaru
- zatriedenie tovaru podľa systému TARIC
- zastupovanie klientov pri dodávaní INTRASTAT - hlásení v zmysle platných predpisov EU