Interstat
INTRASTAT-SK je systém štatistického zisťovania, ktorý umožňuje zbierať, spracúvať a poskytovať údaje o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi EÚ. V podmienkach Slovenska to znamená štatistické zisťovanie o prijatiach a odoslaniach uskutočnených medzi Slovenskou republikou a členskými štátmi. Toto zisťovanie nahrádza monitorovanie uvedenej tovarovej výmeny prostredníctvom colnej štatistiky. Namiesto výrazu "dovoz" sa používa výraz "prijatie", resp. výraz "vývoz" je nahradený výrazom "odoslanie".
Právnické a fyzické osoby, registrované ako platiteľ DPH ( ďalej len "spravodajské jednotky"), ktoré za predchádzajúci kalendárny rok alebo od začiatku sledovaného roka odoslali alebo prijali tovar spoločenstva v súhrnnej hodnote rovnej alebo vyššej ako asimilačný prah ( pri prijatí nad 3000000 Sk, pri odoslaní nad 6000000 Sk ), sú v zmysle ust. zákona NR SR č. 540/2001 Z.z. povinné vykazovať požadované údaje v hlásení INTRASTAT-SK.
Za porušenie povinnosti ustanovenej zák. NR SR č. 540/2001 Z.z., možno uložiť pokutu až do výšky 100000 Sk.
Na určenie spravodajskej povinnosti sa do súhrnnej hodnoty pri prijatí a odoslaní za dané obdobie započítavajú všetky transakcie vrátane bezodplatných dodaní, spracovania a finančného leasingu. Spravodajská jednotka by si mala sama sledovať, či má spravodajskú povinnosť a v akom rozsahu.
Na základe uvedeného si Vám naša firma dovoľuje ponúknuť služby, ktoré sa týkajú zabezpečenia a splnenia spravodajskej povinnosti, ktorá Vám podľa všeobecne záväzných právnych predpisov ako spravodajskej jednotke vyplýva. To znamená:

- spracovávanie všetkých dokladov súvisiacich s INTRASTAT-SK,
- vystavovanie, odovzdávanie (zasielanie) hlásení,
- evidencia hlásení,
- odborné colné poradenstvo,
- sledovanie legislatívnych zmien,
- zabezpečenie a vykonávanie všetkých potrebných úkonov v súvislosti s uvedenou problematikou.

Spôsob preberania dokladov, potrebných k vyplneniu hlásení navrhujeme nasledovne:
a) e-mailovou komunikáciou ( potrebné doklady nám zašlete v elektronickej podobe ), alebo
b) faxom
c) osobne, podľa dohody.

Tieto úkony budú vykonávať pracovníci na vysokej profesionálnej úrovni, ktorí majú niekoľkoročnú prax v colníctve a vedia sa výborne orientovať v uvedenej problematike. Preto máme za to, že bez akýchkoľvek problémov dokážeme zabezpečiť splnenie nami ponúkaných služieb.

V prípade Vášho záujmu o naše služby nás môžete 24 hodín denne kontaktovať telefonicky alebo e-mailom, alebo nám priamo zaslať doklady a údaje potrebné k zastúpeniu. Bližšie informácie o týchto dokladoch a údajoch nájdete tu.

Všetko ostatné je už potom naša starosť.